Czy deportują nam króla…

20.11.2016

UFFF!!!! Ciężko było, ale wreszcie się udało. Ochłonąłem jakoś ze śmiechu po tragikomicznej wypowiedzi (p)osłanki PiS pani Pieluchy (nie myślałem, że istnieje nazwisko na które bym się nie zamienił, a jednak proszę, niespodzianka) 

Mateusiak-Pielucha 2

Ochłonąłem na tyle żeby napisać o tym w miarę poważny tekst, o ile o tym poważnie napisać się da.

Dziwaczny jest ten twór myślowy i wskazujący na to że PiSowi w ogóle, a pani Pielusze w szczególności już od tej władzy się mózgi „polansowały”. Poza tym mamy też jak na dłoni typową dla PiS moralność Kalego. P-osłanka która swoją wypowiedzią sama złamała konstytucję, ośmiela się żądać od innych,aby deklarowali na piśmie pod groźbą deportacji jej przestrzeganie. Pani p-oseł Pielucho przypominamy, a raczej znając arogancję PiS i niechęć do zapoznawania się ze źródłami na temat których się klepie bzdury, uświadamiamy który to punkt Konstytucji RP łamie pani wypowiedź: 

Art. 53.

 1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. 
 2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują. 
 3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 
 4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób. 
 5. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób. 
 6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych. 7 Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

Kuma Pani ,Pani p-osłanko? Żeby było śmieszniej niemal równocześnie z tą wypowiedzią intronizowano nam nowego króla. Od 19 listopada roku pańskiego 2016 ,miłościwie nam zasiada na tronie sam Jezus Chrystus.

Jezus krolem Polski

Elekcję Jego Królewskiej Mości uświetnili swoją obecnością: wybitny łapacz hostyi prezydent Andrzej Duda (w pewnych kręgach nazywany też Klęczonem) ,pierwszy szeryf przenajświętszej trzeciej ,a może nawet już piątej RP Zbigniew Ziobro i pogromca korników Jan Szyszko. W związku z tym domagam się deportacji wyżej wymienionych osobników,bądź przeegzaminowania ich z zakresu znajomości konstytucji i podpisania deklaracji że będą jej przestrzegać. Dlaczego?

Ano popatrzmy co Konstytucja RP mówi o ustroju Rzeczypospolitej i o tym jak się wybiera jej władze:

Rozdział 1 art 10 pkt 2  

„Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.”

 

Albo ja jestem ślepy ,albo nie ma  nic o żadnym królu tutaj, pomijając już fakt, że ta sama Konstytucja RP określa Polskę jako dobro wspólne wszystkich obywateli ,a więc republikę ,a nie monarchię ,czy państwo kościelne…

Rozdział IV
SEJM I SENAT

Art. 95.

 1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat.
 2. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw.

WYBORY I KADENCJA

Art. 96.

 1. Sejm składa się z 460 posłów. 
 2. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.

Art. 97.

 1. Senat składa się ze 100 senatorów. 
 2. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

Art. 98.

 1. Sejm i Senat są wybierane na czteroletnie kadencje. Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji. 
 2. Wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. 
 3. Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów. Skrócenie kadencji Sejmu oznacza jednoczesne skrócenie kadencji Senatu. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. 
 4. Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu, może w przypadkach określonych w Konstytucji zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Wraz ze skróceniem kadencji Sejmu skrócona zostaje również kadencja Senatu. 
 5. Prezydent Rzeczypospolitej, zarządzając skrócenie kadencji Sejmu, zarządza jednocześnie wybory do Sejmu i Senatu i wyznacza ich datę na dzień przypadający nie później niż w ciągu 45 dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu. Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu nie później niż na 15 dzień po dniu przeprowadzenia wyborów. 
 6. W razie skrócenia kadencji Sejmu stosuje się odpowiednio przepis ust. 1.

Art. 99.

 1. Wybrany do Sejmu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat. 
 2. Wybrany do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat. 
 3. Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

Z konstytucyjnego na polski. Władze kraju wybieramy wszyscy poprzez udział w wyborach (ubolewam że nie jest on obowiązkowy). Konstytucja nie stanowi, że władze wybiera nam pierwszy lepszy klecha wg swojego widzimisię ,bądź pod wpływem objawień, zapisków w mitologii i innych takich.

A teraz wisienka na torcie – Nasz nowy król JC:

- Nie posiada polskiego obywatelstwa 

- Jakby na to nie patrzeć jest skazany prawomocnym wyrokiem

DO Jezusa

źródło: FB – Marcin Krystian Wichert

Czy Jego też Pani p-osłanka deportuje?

The following two tabs change content below.

Mariusz Robotnik

Redaktor
"Szaleństwem jest robić ciągle to samo i oczekiwać innych rezultatów"

Ostatnie wpisy Mariusz Robotnik (zobacz wszystkie)

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.